8. प्रहरीसँग १ दिन कार्यक्रम २०७६-०२-१६ बिहीवार [Grade IX] - 2076 B.S.